ارتباط با مسئولین خدمات

حوادث و خاموشی: ۱۲۱

عنوان خدمت  کارشناس مربوطه شماره تلفن
ارائه خدمات انرژی های تولید پراکنده برق خانم مهندس مریم طهماسبی 01731840341
ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق آقای مهندس  علی ثابت دیزاوندی 121
ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق آقای مهندس مقصودلو ۰۱۷۳۲۲۴۰۴۳۷
ارائه خدمات عمومی شرکت های توزیع برق آقای مهندس علی ثابت دیزاوندی 01731840312
ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق خانم  مهندس الهام عبداللهی ۰۱۷۳۲۲۴۰۴۳۶
ارائه گزارشات آماری شرکت های توزیع نیروی برق خانم الهام دهرویه ۰۱۷۳۲۲۰۱۵۴۸
ایمن سازی تاسیسات برق آقای  مهندس حامد کلاسنگیانی 01731840322
بهینه سازی مصرف برق آقای  مهندس هادی زوار ۰۱۷۳۲۲۴۰۵۰۷
درخواست خدمات پیمانکاری حوزه برق آقای  مهندس عباس حسینی جو ۰۱۷۳۲۲۵۶۲۶۰
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مراجعین حوزه توزیع نیروی برق خانم عالمه شکی ۰۱۷۳۲۲۵۲۰۰۵
پشتیبان سامانه مدیریت انرژی آقای علیرضا جاویدنیا 01732240851
پشتیبان سامانه مدیریت انرژی آقای میثم توشنی 01732240437
کارشناس برق من آقای محمد رضا الوند 01732240853

 

گردآورنده:خانم مرضیه نوری (مدیرسایت)

تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰1/05/15

 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0