نام و نام خانوادگی پست شماره تماس
آقای شهرام تمسکنی مسئول دفتر معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ -
آقای علی جعفری نصرآبادی مسئول دفتر معاونت مهندسی ۰۱۷۳۲۲۵۲۰۰۴
آقای حسین عباسی مسئول دفتر معاونت فروش و خدمات مشترکین ۰۱۷۳۲۲۵۲۰۰۶
خانم شیرین پورمند مسئول دفتر معاونت منابع انسانی ۰۱۷۳۱۸۴۰۱۵۱
آقای صادق سنگدوینی مسئول دفتر معاونت مالی و پشتیبانی ۰۱۷۳۲۲۴۸۷۸۴

 آقای محمد تازیکه

مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی  ۰۱۷۳۲۲۰۱۹۹۷

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0