مهندس يوسف شاطري

مديريت توزيع نيروي برق غرب گرگان

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732332046
تحصيلات : 
لیسانس عمران
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
مدیر دفتر خدمات مدیریت  79
مدیر توزیع برق ترکمن  85
مدیر مدیریت برق غرب گرگان 88
 

6.1.7.0
V6.1.7.0