مهندس عباس صفری

مديريت توزيع نيروي برق آزادشهر

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01735729390
تحصيلات : 
فوق لیسانس برق و قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
رئیس اداره  بهره برداری مینودشت 87
رئیس اداره بهره برداری گنبد 90
مدیر توزیع  برق آزادشهر 96

6.1.7.0
V6.1.7.0