مهندس محمدعلی عرب

مدير دفتر حراست و امور محرمانه

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732240603
تحصيلات : 
فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
مدیریت توزیع گالیکش 90
مدیریت توزیع برق آزادشهر 93
مدیریت توزیع برق گنبد 95

 

فعالیت های دفتر حراست و امور محرمانه

- دریافت خط مشی ها از دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توانیر

- تعیین چارچوب و اهداف میان مدت و کوتاه مدت در حوزه هاي مختلف حفاظتی (فیزیکی ، اسناد و اطلاعات)

-  تهیه و ارائه گزارش های ماهانه عملکردي به مدیرعامل

-  ارائه گزارش های مشورتی براي تغییر و تحولات شغلی

- اجراي کلی مقررات حفاظت مصوب

- برنامه ریزي و تشکیل واحد هاي پدافند غیر عامل با هماهنگی گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

-  ابلاغ دستورات حفاظتی و اخذ گزارش مصوب

-  تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه هاي مرتبط با حفاظت فیزیکی و اطلاعاتی

-  بررسی شکایات و گزارش های مردمی در مورد عوامل اجرایی شرکت

-  اطلاع رسانی در خصوص نکات حفاظتی به مردم و مشترکین با مشارکت دفتر روابط عمومی

-  برنامه ریزي و سازماندهی اکیپ هاي بازرسی به مناطق و پروژه ها

-  برنامه ریزي توسعه نیروي انسانی و پیمانکاران مرتبط با حراست

-  امکان سنجی براي ایجاد واحدهاي حراست از تاسیسات و اموال شرکت

- نظارت و کنترل بر انجام مکاتبات محرمانه و ثبت ضبط سوابق مربوط

6.1.7.0
V6.1.7.0