محمد رضا طاهری

مدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01731840190
تحصيلات : 
فوق لیسانس مدیریت دولتی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
رئیس اداره کارگزینی 88
مدیر امور کارکنان و رفاه 92
مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل 95

فعاليتهاي سازماندهی وطبقه بندی مشاغل :

- انجام بررسيها و مطالعات مستمر بمنظور طراحی مناسب ترين ساختار و سازماندهی پستهای سازمانی متناسب با وظايف و مأموريت های واحدهای مختلف شرکت

-  طراحی و بکارگيری برنامه های شناخت و تجزيه و تحليل مشاغل به منظور تدوين شناسنامه مشاغل و بهره گيری متنوع از آن

-  تهيه و تدوين نمودار تشکيلاتي پستهاي سازماني و اصاول و شرح وظايف واحد هاي شرکت

-  جاري نگهداشتن سازمان شرکت از طريق پيشنهاد ايجاد حذف ، ادغام و يا تغيير در عناوين پستهاي سازماني

6.1.7.0
V6.1.7.0