محسن یحیی پور

سرپرست امور کارکنان و رفاه

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01731840170
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق

کارشناس کارگزینی 90
رئیس کارگزینی 94
سرپرست امور کارکنان  1402
   

 

فعاليتهاي امور کارکنان و رفاه

 اجراي امور پرسنلی شامل حضور و غیاب ، معذوریتها ، نقل و انتقال، مرخصی، ماموریتها و ...

- محاسبه سنوات و بررسی امور بازنشستگی و هماهنگی با سازمان بیمه تامین اجتماعی و بیمه گذار در خصوص اخذ تاییدیه هاي لازم

-  نگهداري سوابق و پرونده هاي کارکنان و بازنشسته ها همچنین تهیه بانکهاي اطلاعاتی از وضعیت نیروي انسانی شاغل در شرکت

-  انتخاب پیمانکاران تامین نیروي انسانی همچنین عملکرد نیروي انسانی بکار گرفته شده و تبدیل وضعیت واجدین شرایط

-  انتخاب شرکتهاي ارائه دهنده خدمات درمانی(بیمه) با توجه به ارزیابی هاي انجام شده همچنین تهیه پیش نویس قراردادهاي خدمات درمانی با آن مراکز

-  نظارت بر وضعیت بهداشتی و درمانی بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها و انجام اقدامات لازم در جهت بهبود و افزایش سطح رفاهی ودرمانی آنها

- اجراي قوانین و مقررات و پیاده سازي طرحهاي سلامت (OHSAS ) بمنظور تامین حفظ سلامت کارکنان و خانواده آنها

-  انجام امور مربوط به تسهیلات رفاهی کارکنان شامل وام هاي مختلف و انواع بیمه ها

- انجام امور مربوط به پرداختهاي موردي کارکنان نظیر توزیع ارزاق ، بن کارکنان و پاداش پایان سال و ...

- صدور احکام مربوط به انتصاب در کمیته هاي داخلی شرکت

- صدور انواع گواهینامه هاي اشتغال به کار و استعلام هاي مربوط به پرسنل

- بررسی سوابق بیمه پرسنل واجد شرایط بازنشستگی و انجام امور بازنشستگی

- کنترل قراردادهاي استخدامی پرسنل

6.1.7.0
V6.1.7.0