امین مقصودلونژاد

سرپرست دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01732680132
تحصيلات : 
مهندس سخت افزار
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

سوابق اجرایی در صنعت برق:

سمت سال
  كارشناس مسئول عمليات سيستم جامع مشتركين 1389

فعاليتهاي نظارت بر فروش و وصول مطالبات :

-  تهيه وتدوين دستورالعمل های لازم درجهت وصول مطالبات ونظارت بر حسن اجرای آن . 

-  کنترل وپيگيری وصول مطالبات از بدهکاران عمده .

-  نظارت بر فروش انشعاب وفروش انرژی ولوازم اندازه گيری

-  تجزيه وتحليل آمار فروش ومقايسه آن با ميانگين مصرف

- کنترل ونظارت بر وصولی های واحدهای برق

6.1.7.0
V6.1.7.0