رضا حصاری

مديردفتر برنامه ريزي و بودجه

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
01731840210
تحصيلات : 
فوق لیسانس صنایع
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

فعاليتهاي اصلي برنامه ريزي و بودجه :

- انجام بررسي هاي اقتصادي 

- تهيه و تنظيم بودجه احتمالي خودگردان 

-  استفاده بهينه از منابع اعتباري در جهت اجراي صحيح و به موقع طرحها 

- تهيه و تنظيم بودجه جاري شركت، هزينه هاي سرمايه اي، عملياتي، تعميراتي و نگهداري و پيش بيني نحوه تأمين منابع مالي در چهارچوب دستورالعملهاي مربوطه 

- تهيه ريز بودجه براي طرحهاي جاري و ابلاغ به امور مالي 

- مراقبت و كنترل درخصوص اعمال استراتژيها در شركت براساس اهداف از پيش تعيين شده 

6.1.7.0
V6.1.7.0