مدیرعامل مدیر دفتر حقوقي مدیر دفتر روابط عمومی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل معاونت مالي و پشتيباني مدیرامورمالی مدیرامور تدارکات معاونت منابع انسانی مدیر امور کارکنان و رفاه مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي مدير دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری معاونت فروش و خدمات مشتركين مدير دفتر نظارت بر خدمات مشتركين مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات مدیر دفتر مدیریت مصرف مدیر دفتر نظارت و کنترل اندازه گیری معاونت مهندسي و نظارت مدیر دفتر مهندسي و نظارت مدير دفتر كنترل برنامه و پروژه معاونت برنامه ريزي مديردفتر برنامه ريزي و بودجه مديردفتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات مدير دفتر تحقیقات معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ مديردفتر نظارت بر بهره برداري مدیر امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق مدیر دفتر ايمني و كنترل ضايعات مديردفتر بازار برق گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل رئيس گروه مجريان طرح ها سرپرست امور نظارت برخدمات عمومی مدیریت توزیع نیروی برق کلاله مدیریت توزیع نیروی برق مراوه تپه مديريت توزيع نيروي برق گاليكش مديريت توزيع نيروي برق مينودشت مدیریت توزیع نیروی برق گنبد ديريت توزيع نيروي برق آزادشهر سرپرست مديريت توزيع نيروي برق راميان سرپرست مديريت توزيع نيروي برق علي آباد مديريت توزيع نيروي برق شرق گرگان مديريت توزيع نيروي برق غرب گرگان مديريت توزيع نيروي برق آق قلا مديريت توزيع نيروي برق كردكوي مديريت توزيع نيروي برق تركمن سرپرست مديريت توزيع نيروي برق گميشان مديريت توزيع نيروي برق بندرگز


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0